top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tussen opdrachtgever en Yourchichi

Offertes/samenwerkingsvoorstellen zijn altijd 14 dagen vrijblijvend
Offerte is pas defenitief na akkoord/ondertekend door opdrachtgever en opdrachtnemer

Wijzigingen kunnen i.d.n aangepast worden in toevoeging offerte,ook deze dient door beide partijen ondertekend te worden vooraf uitvoering opdracht
Aanbiedingen/vorige offertes zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten 

Workshop boekingen aanbetaling 30% resterende bedrag kan einde workshop worden voldaan
  

Voor u en onze zekerheid/correcte werkwijze vragen wij een aanbetaling van 30% over het totaalbedrag incl.Btw

Het resterende bedrag kan binnen 14 werkdagen overgemaakt worden aan Yourchichi als alles naar tevredenheid inclusief aanpassing evt. meerwerk, extra decoratie e.d. in overleg/goedkeuring klant.

 

Aansprakelijkheid

 

Voor elke door Yourchichi aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting

Yourchichi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten

Indien er voor zover Yourchichi haar verplichtingen uit de overeenkomst niet , niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke Yourchichi niet kan worden toegerekend danwel tengevolge van overmacht is Yourchichi gerechtigd de betreffende overeenkomst,offerte,factuur zonder rechtelijke tussenkomst / incasso en zonder deswege schadeplichtig te zijn te ontbinden danwel de verplichtingenuit de betreffende overeenkomst gedurende een door Yourchichi redelijk te oordelen termijn geheel of ten dele te annuleren dan wel op te schorten

Onder een oorzaak welke Yourchichi op geen enkele wijze niet kan worden toegerekend; elk niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming Yourchichi of in onderneming van opdrachtgever danwel een betrokken derde partij alsmede kennelijke wijzigingen sinds het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beinvloeden 

Foto's en teksten mogen onder geen enkele voorwaarde gebruikt en of gekopieerd worden, beschermd eigendom van Yourchichi 

Reisuren worden altijd in rekening gebracht 20,00 per reisuur 

Kilometervergoeding 0,25 eurocent per kilometer

  

 

Contact

logo.png

Foto's en teksten zijn eigendom van Yourchichi.

Inhoud van gehele website mag op geen enkele wijze gebruikt en/of gekopieerd worden.  

123-456-7890 

bottom of page